Fredrik Gregorius - Modern Asatro (used)

Fredrik Gregorius - Modern Asatro (used)
Fredrik Gregorius - Modern Asatro (used)
Limited amount of product
$ 10.18
Including VAT. 10 %

ntresset för vikingatiden och de fornnordiska gudarna är stort i dagens Sverige ochutgör en central del av den nationella självförståelsen. Varje sommar hålls vikingamarknaderpå flera platser i landet och i många butiker säljs smycken med fornnordiskamotiv. De flesta ser det som en historisk epok som inte omedelbart påverkarderas liv idag. Men för vissa blir intresset för vikingatiden och dess gudar vägen tillen ny livsåskådning.I den här studien behandlas modern asatro och dess strävan att konstruera en etniskoch religiös identitet. Den moderna asatron är en paradoxal religion. Den baserar sigpå äldre religiösa föreställningar och sätter sig genom sin syn på kulturell och etniskidentitet i opposition till det moderna urbana samhället. På ett liknande sätt framhållerde asatroende sig som en minoritet men utgår från etniska föreställningar somdelas av en majoritet som inte har något intresse för asatron. Den moderna asatron ärinte skild från bredare föreställningar om fornnordisk kultur; snarare har den dragitdessa till sin spets. Det handlar om ett sökande efter något som kan fungera som enfast punkt i en tid som upplevs som allt mer föränderlig och där rådande strukturersaknar varaktighet. Historien blir inom asatron en väg mot något permanent, ensymbol för något som den moderna människan har förlorat. Men tolkningen av detförflutna ligger inte fast. Historien omvandlas ständigt för att passa samtida behovoch värderingar. Den moderna asatron blir därmed ett exempel på hur våra föreställningarom det förflutna ständigt påverkar oss.

Reviews 0 reviews